แบนเนอร์ สไลด์

ระบบข้อมูลการประชุม

ระบบข้อมูลการประชุม

รายงานการประชุม

รายงานการประชุม

ลำดับ รายการ วันที่รายงาน รายละเอียด
1 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 6/2564 รายละเอียด
2 รายงานการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 7/2564 รายละเอียด

วาระการประชุม

วาระการประชุม

ลำดับ รายการ วันที่ประชุม รายละเอียด
1 เอกสารประกอบการประชุม inner 8 11 มิถุนายน 2567 รายละเอียด
2 ระเบียบวาระประชุม 1-67 05 มิถุนายน 2567 รายละเอียด
3 เอกสารแบบคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ 04 มิถุนายน 2567 รายละเอียด
4 เอกสารแบบคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 04 มิถุนายน 2567 รายละเอียด
5 เอกสารแบบคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 04 มิถุนายน 2567 รายละเอียด
6 เอกสารแบบคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 04 มิถุนายน 2567 รายละเอียด
7 เอกสารแบบคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 04 มิถุนายน 2567 รายละเอียด
8 เอกสารแบบคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 04 มิถุนายน 2567 รายละเอียด
9 เอกสารแบบคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด 04 มิถุนายน 2567 รายละเอียด
10 เอกสารแบบคำของบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ 04 มิถุนายน 2567 รายละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด